Protest przeciwko zabudowie otuliny OPN

Władze miasta i gminy Skała przystąpiły do zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego, w celu umożliwienia zabudowy części otuliny OPN, wzdłuż lasu od przysiółka Bukówki do Wąwozu Smardzowickiego.
Jest to miejsce bytowania sarny i dzika oraz żerowania i lęgów rzadkich, chronionych prawem ptaków drapieżnych - błotniaka łąkowego i zbożowego. Występuje tu także zagrożony wyginięciem w Polsce chomik europejski.
Niestety, w tym miejscu planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego na ok. 200 domów oraz kampusu Akademii Ekonomicznej.

Przeciwko inwestycji jednoznacznie opowiedziała się Rada Naukowa OPN, zdecydowanie przeciwko jest Dyrektor OPN. Władze gminy chcą jednak koniecznie przeforsować zmiany, dlatego potrzebny jest społeczny protest przeciwko zabudowie.

Grupa miłośników i przyjaciół Ojcowskiego Parku Narodowego przygotowała list protestacyjny, pod którym można złożyć podpis, zgłaszając swój sprzeciw przeciwko zabudowie tych cennych terenów wokół OPN.

Tekst listu wraz z podpisami zostanie przekazany Burmistrzowi Skały:


Burmistrz Miasta Skała
Zdzisław Mularczyk
Rynek 29
32-043 Skała

My, miłośnicy i przyjaciele Ojcowskiego Parku Narodowego oraz jego przyrody, skupieni wokół Niezależnego Serwisu Internetowego "Ojcowski Park Narodowy" stanowczo protestujemy przeciwko projektowanym zmianom w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skała dopuszczającym budowę osiedla mieszkaniowego Cianowice-ogród oraz kampusu Akademii Ekonomicznej na terenie otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego.
Zmiana dotyczy obszaru położonego w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dotychczas była to najmniej zagospodarowana część strefy ochronnej Parku, jego granica w tym rejonie wolna jest od jakiejkolwiek zabudowy. Grunty te użytkowane były rolniczo, bez prawa zabudowy. Po zaprzestaniu gospodarki rolnej część gruntów w ostatnich latach zarosła drzewami i krzewami, stając się miejscem bytowania sarny i dzika, łowiskami dla cennych gatunków ptaków drapieżnych: błotniaka zbożowego i łąkowego (gatunki wymienione w II załączniku do dyrektywy siedliskowej Rady Europy tj. gatunki których ochrona wymaga stworzenia obszarów chronionych). Ponieważ ptaki te obserwowane były tam w okresie lęgowym prawdopodobne jest ich gniazdowanie w tym rejonie. Występuje tam również - zagrożony wyginięciem w Polsce chomik europejski.
Budowa osiedla mieszkaniowego (a właściwie nowej miejscowości, bowiem liczba mieszkańców przekroczy liczbę mieszkańców pobliskich Smardzowic) oraz kampusu Akademii Ekonomicznej będzie miała katastrofalne skutki dla przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego.
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych Parku zamieszka kilkaset osób. Biorąc pod uwagę dodatkowo osoby odwiedzające mieszkańców osiedla, funkcjonowanie dużego obiektu handlowego i poprawę dostępności komunikacyjnej spowoduje to penetrację tego obszaru do poziomu porównywalnego z najbardziej uczęszczanymi szlakami turystycznymi. Zwiększy się presja na teren Parku wyhodowanych w osiedlu obcych gatunków roślin (bardzo często gatunków inwazyjnych, wypierających gatunki rodzime), a także zwierząt trzymanych przez mieszkańców (psy, koty, gryzonie, gatunki egzotyczne) będących ogromnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt w Parku. Działania takie prowadzą do zastępowania gatunków rzadkich i chronionych gatunkami pospolitymi, co nie tylko wpłynie na wartość przyrodniczą Parku, ale także na jego wartość jako atrakcji turystycznej.
W miejsce drogi polnej o praktycznie zerowym ruchu powstanie droga o natężeniu kilkuset pojazdów na dobę, w tym również pojazdów ciężkich (samochody dostawcze, autobusy, śmieciarki). Spowoduje to otwarcie tej spokojnej części Parku na masowy ruch turystyczny (przede wszystkim samochodowy), a następnie żądania budowy dla obsługi tego ruchu parkingów samochodowych.
Nowa miejscowość spowoduje zbliżanie się zabudowy do granic OPN, stworzy korzystne warunki do dalszej zabudowy w tym obszarze, budowy dróg i innej infrastruktury, a uzbrojenie terenu spowoduje iż drastycznie wzrośnie presja inwestycyjna na tym terenie. Dopuszczenie możliwości budowy osiedla spowoduje - w myśl zasady równości prawa dla wszystkich - naciski innych właścicieli gruntów w otulinie Parku na zabudowę. Wyrażając zgodę na inwestycje firmy Tara-Polska oraz Akademii Ekonomicznej Rada Gminy stworzy niezwykle groźny precedens dotyczący tworzenia nowych terenów budowlanych w otulinie Parku.
Skutkiem tych działań będzie kompletna izolacja Parku od innych terenów zielonych: lasów, zadrzewień, łąk, terenów rolnych. Znikną korytarze ekologiczne umożliwiające migracje gatunków zwierząt, co jest warunkiem ich zachowania.

Popieramy stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Rady Naukowej Parku która w głosowaniu wypowiedziała się (przy jednym głosie przeciwnym) przeciwko planowanej zabudowie.

Do wiadomości:
- Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego
- Minister Środowiska
- Wojewoda Małopolski

4257 podpisów

01.12.2005